vezi mai mult

Mesaj de felicitare cu ocazia zilei silvicultorului.
17.09.2021     
 
Cărbune de lemn (mangal) spre vînzare
02.09.2021     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Cazul de la ocolul silvic Bobeica marcat de neglijenţă şi iresponsabilitate
16
06.2021
Cazul de la ocolul silvic Bobeica marcat de neglijenţă şi iresponsabilitate
   
 

Cazul de la ocolul silvic Bobeica marcat de neglijenţă şi iresponsabilitate

Agenţia „Moldsilva” s-a autosesizat după publicarea unor reportaje ce prezintă denaturat realitatea lucrărilor silvoculturale şi a fondului forestier şi prin ordinul directorului Agenţiei „Moldsilva” nr. 157 din 04.06.2021 a fost formată o Comisie specială ce efectuează o anchetă de serviciu. Faptele expuse în materialele jurnalistice sunt verificate minuţios, iar concluziile vor fi făcute publice pe fiecare caz în parte pentru  a elucida cazurile negative şi persoanele care au încălcat legislaţia silvică.

Epopeea filmuleţelor ce ni-l prezintă pe fostul pădurar Vasile Frunză în calitate de luptător cu nedreptăţile din ramura silvică, aproape că reliefează portretul unui erou al baladelor medievale, ce este decis să biruie răul pentru a salva lumea. Atât doar că respectivul, prin imaginaţia sa bogată, este tentat să aplice paloşul dreptăţii exclusiv peste toţi cei din jur (colegi silvicultori), uitând a se inspira şi din morala creştină, prin învăţătura Sfântul Ioan Gura de Aur, care spunea că „dintre păcătoşi cel dintâi este el”.  

Toate bune de povestit şi frumoase de ascultat până la proba contrariilor, exact acolo unde aflăm că încălcările documentate de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului îl vizează direct pe Frunză Vasile, în calitatea sa de pădurar şi responsabil de fond forestier. 

Frunză Vasile a fost angajat  în calitate de pădurar (persoana responsabilă de paza fondului forestier și cinegetic a cantonului și a bunurilor materiale încredințate pentru păstrare din canton) la Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură ”Hîncești-Silva” ocolul silvic Bobeica  pe   durată nedeterminată. Suprafața de teren  din fondul forestier gestionată de  pădurarul cantonului 8 constituie 402.5 ha și include parcelele 31,32,34,36. Din acest considerent cu Frunză Vasile a fost încheiat contractul cu privire la răspunderea materială deplină nr. 54 din 21.10.2016, care poartă răspundere materială deplină pentru integritatea și păstrarea bunurilor materiale și mijloacelor financiare transmise spre folosire  și administrare de către Angajator.

Controlul inopinat al Inspectoratului Ecologic de Stat din 2019 îl găseşte pe Frunză Vasile în concediul ordinar  pentru anii 2018-2019, acordat din 24.06.2019 până pe data de 29.07.2019, iar prin ordinul nr. 148-P din 28.06.2019,  la demersul  șefului o.s. Bobeica Untu Anatolie, în legătură cu situația  de serviciu neprevăzută, care face necesară prezența pădurarului la lucru - Frunză Vasile, cu acordul său, este rechemat  la muncă pentru a participa la  controlul demarat la o.s. Bobeica de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Deja după control, din 03.07.2019  Angajatorul,  la solicitarea lui Frunză Vasile,  prelungește  concediul  de odihnă anual  începând cu 04.07.2019  până pe data de 04.08.2019.

La 10.07.2019  la  Întreprinderea pentru Silvicultură ”Hîncești-Silva” a parvenit actul de constatare cu nr. 575 din 08.07.2019 întocmit de Inspectoratul pentru Protecția Mediului  prin care  menționează, că  efectuând  verificarea situației în vederea respectării legislației de mediu în cantonul de pază  nr. 8 o.s. Bobeica, în special la capitolul tăieri ilicite,  s-au constatat următoarele: ”în cantonul de pază nr. 8, unde pădurar este dl Frunză Vasile au fost depistați 93 de arbori de specia stejar, tăiați ilicit, cu diametrele cuprinse între 12-64cm (fișele de inventariere din 30.06.2019,02-05.07.2019) fiind sustras ilegal un volum  de 67.11 m3 masă lemnoasă, iar prejudiciul cauzat mediului constituie 17100 lei, conform Codului silvic, anexa 1(fără costul masei lemnoase) și  costul  masei lemnoase 55669.95 lei (Calculul  efectuat conform Catalogului prețurilor de comercializare a produselor lemnoase (franco-parchet) în cadrul ÎS Hîncești-Silva”, anexa  la ordinul 52 din 26.05.2018 - 857.15 lei pentru 1 m3  specii tari  lemne de foc și  360  pentru crăci și ramuri). Total  prejudiciul  cauzat întreprinderii constituind 72769.95 lei .

Punctele 23  şi  26 din Instrucţiunea  privind  efectuarea  reviziilor  şi  controlului operativ în fondul  forestier proprietate  publică a statului, aprobată prin ordinul Agenţiei ”Moldsilva” nr. 159 din 30.05.2016 stipulează: ”Pentru neajunsurile de masă lemnoasă, neglijenţa în activitate, depistate în rezultatul reviziilor cantoanelor, neîntreprinderea de măsuri pentru combaterea încălcărilor legislaţiei silvice, pădurarii sunt supuşi sancţiunilor disciplinare…”.

Pentru prejudiciul cauzat gospodăriei silvice în timpul executării funcţiilor de serviciu, pădurarii vinovaţi de prejudiciul cauzat, poartă răspundere materială în conformitate cu articolul 336 al Codului muncii al RM în mărime echivalentă prejudiciului cauzat, însă nu mai mult de un salariul mediu lunar. Prejudiciu material în sumă totală de  72769.95   lei, a fost calculat conform anexei 1 al Codului  silvic  (17 100 lei  pentru  93 arbori și 55669.95 lei  pentru  producția lemnoasă neconfiscată cu volumul de 67.11 m3, unde 1(unu) m3 lemne de foc specii tari costă 857.15  lei).

Prin  ordinul nr. 83 din 29.07.2019 Angajatorul  aplică sancțiuni disciplinare pe marginea actului de constatare nr. 575 din 10.07.2019 pentru  șeful o.s. Untu Anatolie şi maistrul pădurar Comîndaru Nicolai, iar sancțiunile pentru pădurarul Frunză Vasile urmând a fi aplicate la revenirea din concediul ordinar. Prin același ordin  lui Frunză Vasile i s-a propus achitarea prejudiciului de care se face responsabil.

Angajatorul   analizând   actul de constatare și fișele de inventariere,  la data de 01.08.2019, prin  scrisoarea nr. 496, expediază dlui Frunză Vasile actul de constatare  și ordinul nr. 83 din 29.07.2019 pentru informare, care a fost recepționat de Frunză Vasile  pe data de 09.08.2019.

Conform informației de la Inspectoratul de poliție Hîncești  nr. 34/36 din 06.08.2019 a fost pornită şi cauza penală cu nr. 2019200407.

Ulterior, la 05.08.2019 o comisie formată din silvicultori şi reprezentantul  sindicatelor au documentat faptul neprezentării la muncă pe data de 05.08.2019, de către pădurarul Frunză Vasile, care în continuare a anunțat că se află pe buletin de boală (luxație la picior).

La data de 09.08.2019 Angajatorul a primit de la  Comitetul sindical al întreprinderii, opinia consultativă pentru desfacerea  contractului  individual de muncă cu Frunză Vasile, pe art. 206 al.1 litera d), art.211/1 Codul muncii, discutată la ședința comitetului  din 07.08.2019.

În funcție de gravitatea abaterii  disciplinare şi posibilitatea  pentru Frunză Vasile   de a lua cunoștință cu materialele depistării tăierilor ilicite, s-a considerat oportun de a demara ancheta de serviciu cu suspendarea pădurarului cantonului 8 o.s. Bobeica  Frunză Vasile de la muncă, cu ”prima zi de revenire la muncă” din concediu medical cu  explicarea drepturilor  salariatului de a participa la anchetă.

La data de  18.09.2019 la  apelul șefului o.s. Bobeica, Frunză Vasile a confirmat, că începând cu ziua de 19.09.2019 ( joi) va reveni la muncă. Conform art. 9 al.2, lit. g/1) CM „salariatul este obligat să informeze imediat angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu și să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare după reluarea activității de muncă, documentele care justifică absența”.

La 19.09.2019  prin înscrisul său semnat personal, Frunză  Vasile  a scris „astăzi mă aflu la lucru”, neprezentând buletinul de boală. Dumnealui i-au fost aduse la cunoștință ordinul  nr. 117 din  30.08. 2019 și  întrunindu-se  membrii comisiei  anchetei de serviciu,  unde pădurarul Frunză Vasile a prezentat explicații şi a semnat  procesul verbal în prezența a 5 persoane.

La 24.09.2019 prin ordinul  nr. 134  Angajatorul  cercetând toate înscrisurile, inclusiv dreptul lui Frunză Vasile la contestarea actului de constatare, anulează suspendarea prestării muncii,  aplicată prin ordinul nr. 117 din 30.08.2019 și pentru încălcarea gravă al obligațiunilor de funcție la paza și protecția fondului forestier, cu cauzarea unui prejudiciu material  mărimea  căruia depășește cinci salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2019(6975 lei) în sumă de 72769.5 lei (conform actului de constatare nr. 575 din 10.07.2019),   încetează relațiile de muncă cu salariatul Frunză Vasile în temeiul art. 81 al.1, lit. b), 86 al.1 lip, și art. 211/1 lit. h, Codul Muncii.

La 18.11.2019   ÎS Hîncești Silva  având ca bază contractul   cu privire la răspunderea materiala a salariatului Frunză Vasile, Instrucțiunea menționată  din 2016, aprobată de Agenția Moldsilva, a înaintat  în prima instanță cererea reconvențională către încasarea din contul lui Frunză Vasile a prejudiciului în sumă totală de 72769.95 lei (conform actului de constatare din 08.07.2019 nr. 575,  pentru  neîndeplinirea obligațiunilor de funcție la paza fondului forestier, transmis în gestiunea sa.

Totodată, ÎS Hîncești-Silva nu-l învinuiește pe Frunză Vasile de comiterea tăierilor ilicite, dar de neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, depistarea tăierilor ilicite în proporții deosebit de mari, și aici nu se poate invoca perioada aflării în concediu, deoarece  Frunză Vasile a participat  cu inspectorii-controlori  câteva zile, fiind la muncă, conform tuturor actelor. Măsura dată intervine conform art. 333 Codul Muncii al.1 „salariatul este obligat să repare prejudiciul material  cauzat angajatorului (al.3), dacă prejudiciul material a fost  cauzat  angajatorului printr-o faptă ce întrunește semnele  componenței de infracțiuni, răspunderea  se stabilește potrivit  Codului penal.

De aici rezultă că   prejudiciului  material a fost cauzat   angajatorului de către salariat prin neonorarea obligațiunilor de funcție şi  paza insuficientă a  fondului forestier, de aceea a fost sancționat  conform Codului Muncii, iar dacă vor fi depistate persoanele care au tăiat  fondul forestier, potrivit   Codului penal, vor fi sancționate și în formă regresă pădurarului i se va restitui prejudiciul achitat deja ( p.23, 26  Instrucţiunea privind efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată  prin ordinul  Agenţiei ”Moldsilva” nr. 159 din 30.05.2016).

Conform art. 9 al.1 lit. n) CM,  salariatul are dreptul la repararea  prejudiciului material, cauzat în legătură cu îndeplinirea obligațiunilor de muncă. El este obligat conform  art. 9 al.2 lit. a ) „să-și  îndeplinească conștiincios obligațiunile de muncă prevăzute de CIM și p. f) să manifeste o atitudine gospodărească față de bunurile angajatorului”... Deci pădurarul Frunză Vasile  este persoana care a primit  fondul forestier în gestiune pentru pază și este obligat să plătească prejudiciul cauzat prin inacţiunile sale.

Interpretările tendenţioase şi aberaţiile lansate de Frunză Vasile referitor la pretinsele indicaţii ale superiorilor de a efectua tăieri ilicite, sunt spulberate de acelaşi act al Inspectoratului pentru Protecţia Mediului. În acea perioadă au fost efectuate controale concomitente la 4 cantoane din cele 10 ale ocolului silvic Bobeica. Rezultatele confirmă atitudinea şi responsabilitatea pădurarilor. La cantoanele silvice nr. 3 şi nr. 7, conduse de Gajiu Ivan şi respectiv Cornici Gheorghe nu au fost documentate tăieri ilicite, iar la cantonul silvic nr. 6 (Gajiu Fiodor) s-au depistat 3 arbori tăiaţi ilicit.

Constatările inspectorilor de mediu, la cantonul lui Frunză Vasile, indică 93 de arbori tăiaţi ilicit, un rezultat mai mult decât penibil. O fi superiorii lui Frunză Vasile nişte tirani ce i-au dat ordin să devasteze pădurea??? Şi doar lui, în cantonul nr.8?  Ceea ce nu doreşte să ne spună Frunză Vasile este faptul de ce domnia sa, fire rebelă şi justiţiară, nu a dat o fugă pe la poliţie, CNA sau Procuratură să-i denunţe imediat pe cei care „i-au pus în mâini” ordinul şi securea pentru a hăcui pădurea? De ce să mizezi pe dreptatea înregistrărilor audio şi video, când justiţia se înfăptuise în altă parte şi mult mai rapid.

Concluziile acestor fapte, cu acţiuni şi inacţiuni, în pofida stipulărilor contractuale, vor fi cercetate de către comisia specială ce derulează ancheta de serviciu din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură ”Hîncești-Silva”. Adevărul, oricare ar fi el, urmează să fie stabilit printr-o anchetă minuţioasă şi comunicat societăţii, inclusiv cu concluziile de rigoare sau acţiunile ce pot surveni ulterior. Până atunci, am decis că este important ca opinia publică să cunoască mai multe detalii despre onorarea obligaţiunilor de serviciu de către persoane, care şi-au făcut un obicei de a lansa învinuiri către toată lumea, fără a privi obiectiv spre propriile fapte.